PLATON PHAIDROS PDF

Und was uns auf die Palme bringt. Folge direkt herunterladen Anderer, aber origineller Alltag in den aktuellen Zeiten [Werbung wegen unbezahlter Namensnennung] Eine magische und aufregende Themenwoche liegt hinter uns. Wir haben wieder viel gelernt, erlebt und experimentiert und uns dazu entschlossen, dass wir gerne auf diesem Kanal mit unserem Podcast-Projekt weiter machen wollen. Jeden Mittwoch wird

Author:Kejinn Tuzuru
Country:Tunisia
Language:English (Spanish)
Genre:Love
Published (Last):13 April 2016
Pages:355
PDF File Size:13.69 Mb
ePub File Size:15.21 Mb
ISBN:683-6-30700-457-5
Downloads:21029
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:YozshudalSocrates zegt [2] dat hij normaal altijd in de stad vertoeft, omdat alleen mensen hem iets kunnen leren, niet de natuur. Maar hij toont zich ontvankelijk voor het natuurschoon. Phaedrus en hij strekken zich op het heetst van de dag in de schaduw van een plataan uit, op het hellende gras langs de oever van de rivier de Ilyssos, waar ze het gezang van krekels horen.

Phaedrus heeft een redevoering over de liefde van Lysias bij zich, die hij gaat voorlezen. Chr was een beroemd Grieks redenaar. Phaedrus is enthousiast over deze tekst, Socrates niet. Hij zegt dat de rede misschien wel kunstig in elkaar gezet is, maar pover van inhoud en herhalingen bevat [4].

Phaedrus daagt Socrates nu uit zelf met een betere rede over ditzelfde thema te komen. Na enig tegenstribbelen gaat Socrates daarop in. Hier onderbreekt Socrates zichzelf, om te constateren dat hij wel bezeten lijkt door de nimfen uit de omgeving [7]. Zo iemand zal ook ten koste van zijn beminde proberen zijn eigen verlangens te bevredigen. Wanneer de verliefdheid over is wordt de ander vergeten. Onmiddellijk na afloop realiseert Socrates zich dat Eros een god is, de zoon van Aphrodite , en dus niet slecht is.

Het is misplaatst en getuigt van een gebrek aan eerbied hem voor te stellen zoals in deze rede is gedaan. Het was ook allemaal niet waar wat er werd gezegd.

Een geheel andere rede is nodig om deze fout te herstellen. Ziel is de enige bron van alle beweging en zelf-bewegend. Ze moet er altijd zijn geweest, want anders dan door haar toedoen kan nooit enige beweging tot stand zijn gekomen. Dan beschrijft hij een hemelse processie, die elke Onder de menselijke zielen ontstaat een enorm gedrang, omdat elke ziel naar boven streeft. Deze zielen komen in menselijke lichamen terecht.

Hierbij treedt een gradatie op, in die zin dat de zielen die het meest hebben gezien bestemd zijn voor een man die wijsgeer wordt, of minnaar van het schone, of begaafd is voor het muzische of voor de liefde.

Socrates beschrijft alle fysieke en psychische verschijnselen die hiermee gepaard gaan [11] , alleen in het voorwerp van haar liefde vindt de ziel hiervoor haar dokter. Gesprek naar aanleiding van de redevoeringen b - c [ bewerken brontekst bewerken ] Socrates rekt het begrip retorica op door alle gesproken woord erbij te betrekken.

In deze zin is Zeno met zijn paradoxen ook een redenaar: ook hij weet mensen een illusie voor te houden en deze als waarheid te presenteren. Van dit onderscheid tussen waar en onwaar komt het gesprek op het maken van het juiste onderscheid in het algemeen, hetgeen de kunst van de dialectiek wordt genoemd.

Het gaat hier om de kunst van het maken van de juiste onderverdelingen: Mania bijvoorbeeld kan een menselijke ziekte zijn, maar ook een goddelijke inspiratie. Deze laatste kan weer worden onderverdeeld in dichtkunst, voorspellende gaven, initiaties [12] , en liefde. Hij die deze kunst van de dialectiek beheerst kan de retorica ten goede aanwenden.

Hierna laat Socrates een aantal contemporaine redenaars de revue passeren, waarvan Perikles als de beste wordt genoemd, omdat deze in contact met Anaxagoras stond, de filosoof. Aan het einde van de dialoog wordt de jonge Isocrates v. De goede redenaar wordt een psychagoog genoemd, iemand die zielen in een bepaalde richting leidt.

De redenaar moet hiertoe zowel de ziel kennen, als ook zijn werktuig, de woorden, zoals een arts het lichaam moet kennen en de medicijnen.

Mythe van Thoth: waarde van het geschreven woord c - a [ bewerken brontekst bewerken ] De Egyptenaar Thoth had onder andere het schrift uitgevonden. Hij ging hiermee naar zijn koning, Thamos, die hem erop wees dat deze uitvinding wellicht eerder negatieve dan positieve kanten had. Het menselijk geheugen zal er door achteruitgaan, omdat mensen zullen steunen op geschreven aantekeningen.

Verder zou onderricht, alleen gebaseerd op geschreven teksten, een schijnonderricht zijn, dat onverdraaglijk arrogante mensen oplevert, die denken heel wat te weten, maar geen enkel inzicht en begrip hebben. Op deze mythe, afkomstig uit de koker van Plato, bouwt Socrates voort, door het geschrevene te vergelijken met een schilderij waarop mensen staan afgebeeld: men kan ze bewonderen, maar ze zullen zwijgen wanneer men ze een vraag stelt.

Zo zijn ook geschreven teksten slechts zwijgende imitaties van een echt, levend en filosofisch gesprek. Hier wordt dus niet en bloc alle geschreven woord afgewezen: dat wetten worden opgetekend bijvoorbeeld is in orde. Plato schreef dialogen om zo veel mogelijk die filosofische gesprekken te benaderen.

Maar door deze mythe waarschuwt hij zijn lezers dat ook zijn eigen werk slechts geschreven woord is. Dwarsverbanden met andere dialogen[ bewerken brontekst bewerken ] De Ion , waarin het negatieve aspect van dichterlijke inspiratie, het geen rekenschap kunnen geven van hetgeen men zegt en voordraagt, voorop staat.

De Gorgias , waarin de retorica negatief wordt belicht. De Staatsman en Sofist waarin de dialectische methode van de onderverdelingen verder wordt uitgewerkt. Het Symposium , waarin ook het onderwerp liefde wordt behandeld. De Staat waarin de driedeling van de menselijke ziel op niet-mythische wijze wordt beschreven. De afwijzing van het geschreven woord is zijns inziens slechts te verklaren als invloed van Socrates, die immers zelf niets heeft geschreven [15].

In de derde redevoering corrigeert Plato dus zijn eerdere opvattingen. Uitgegeven in de Philosophische Bibliothek nr. Ulrich von Wilamowitz: Platon I. Leben und Werke. Berlijn Griekse tekst met Franse vertaling en uitgebreide inleiding. Parijs, Engelse vertaling met inleiding en commentaar. Cambridge, Suivi de La pharmacie de Platon. Franse vertaling met inleiding. Richard Bett: Immortality and the nature of the Soul in the Phaedrus.

Artikel herdrukt in: Gail Fine: Plato 2. Ethics, Politics, Religion and the Soul, Oxford, , blz. The wealth of themes developed in the Phaedrus implies the possibility of various viable perspectives for interpreting the dialogue.

Wilamowitz Platon I, blz. Als wij geen duidelijk thema herkennen, dan ligt dat aan ons, niet aan Plato. Uns scheint Platon zwei Seelen zu haben, weil er so reich ist. Nach diesem Reichtum, nicht nach unserer Armut sollen wir ihn Lamb zegt over deze tekst dat het een show-piece of no particular distinction is, en dat het een voorbeeld is van de formal style which was cultivated in the sophistic schools of the fifth century Blz.

Bett, blz. Ditzelfde bewijs hanteert Plato ook in het 10e boek van de Wetten. The account of the growth of the wings uses unmistakably sexual metaphors to characterize the receptivity and growth of the entire soul Martha Nussbaum, The fragility of goodness, blz. Dies eine Mal hat er auch auf das eigene Schaffen seinen Blick gerichtet.

Platon I, blz. Zie de bewerkingsgeschiedenis aldaar.

LEDER PUNZIEREN ANLEITUNG PDF

Platonik Aşkın Babası, Aşk Felsefesinin Gerçek Temsilcisi: Platon – Hasan Aydın

Thesen aus Platons Dialog Phaidros: 1. Platons Schriftlichkeit 2. Neue Medien und Sprache 2. Umgang mit den Neuen Medien? Hauptteil 1.

FSMO ROLES 2008 R2 PDF

Phaedrus (Plato)

Phaedrus has spent the morning listening to Lysias deliver a speech on love, and now he desires to take a walk outside the city. The lover, Lysias claims, is mad, and as such is given to unhealthy tendencies that cannot benefit the boy. The non-lover, on the other hand, will offer the boy a stable and educational friendship. Phaedrus believes this speech to be excellent, in the sense that it offers an extensive argument for the topic at hand. Moreover, in terms of content, Socrates claims that he can make a better speech based on ideas borrowed from other writers.

BLEJMAR BERNARDO PDF

Phaedrus Summary

Platon grenzt sich damit deutlich von den Sophisten ab, denen er vorwirft, sie orientierten sich am Schein und lehrten eine rein technische Redekunst, ohne sich um Inhalte zu scheren. Doch das Thema Rhetorik ist nur ein Aspekt dieses schmalen, aber reichhaltigen Werkes. Sokrates ist skeptisch und kontert diese vermeintliche rhetorische Meisterleistung mit einer eigenen Rede aus dem Stegreif. Das Werk wirkt auf den ersten Blick zerrissen und uneinheitlich. Bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass das zentrale Thema die Rhetorik ist. Es kommen einfach mehr Menschen als potenzielle Freunde infrage, wogegen es schwierig ist, einen passenden Geliebten zu finden.

Related Articles