LEIDRAAD CARDIOLOGIE 2012 PDF

Deze ontwikkelingen vormen de reden voor een grondige herziening en uitbreiding van de in verschenen editie van Cardiologie, een boek dat al spoedig na verschijning als standaardwerk gold. Het resultaat is een nagenoeg nieuw boek, dat ook in de komende jaren de standaard voor elke huisarts zal vormen. Het belang van echocardiografie, functieonderzoek door de huisarts in samenwerking met de superviserende cardioloog, antitrombotische therapie, de veranderde toepassing van cardioversie bij atriumfibrilleren en vele andere actuele zaken komen in deze uitgave dan ook uitvoerig aan de orde. Veel hoofdstukken zijn volledig herschreven en een nieuw hoofdstuk is opgenomen: Hartklepafwijkingen. Verder zijn de leesadviezen geactualiseerd. Deze uitbreidingen en aanpassingen dragen bij aan de wezenlijke rol die Cardiologie wederom zal vervullen bij de opleiding en bijscholing van huisartsen en verpleeghuisartsen en bij de opleiding van gespecialiseerde verpleegkundigen en praktijkverpleegkundigen.

Author:Kagajin Kagal
Country:Jordan
Language:English (Spanish)
Genre:Life
Published (Last):6 November 2019
Pages:136
PDF File Size:6.75 Mb
ePub File Size:19.5 Mb
ISBN:893-3-43777-517-1
Downloads:11661
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:AkiranDe verwachting is dat deze toename door zal zetten. Doelmatig werken wordt steeds belangrijker. Dit geldt ook voor het voorschrijven van geneesmiddelen. In bracht de Orde van Medisch Specialisten daarom de Leidraad doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen door medisch specialisten uit.

Het doel van de leidraad is het bevorderen van een doelmatig en veilig geneesmiddelgebruik. De leidraad onderscheidt twee vormen van substitutie: 1 Generieke substitutie: Hierbij wordt een geneesmiddel vervangen door een geneesmiddel met dezelfde werkzame stof. Generieke substitutie kan gestimuleerd worden door het voorschrijven op stofnaam in plaats van op merknaam bijvoorbeeld simvastatine in plaats van Zocor.

In het kader van doelmatig voorschrijven betekent dit dat een goedkoper en vaak generiek geneesmiddel uit een zelfde geneesmiddelklasse gekozen kan worden bijvoorbeeld simvastatine in plaats van rosuvastatine. Alle wetenschappelijke verenigingen van de erkende medisch specialismen hebben met de leidraad ingestemd. Ziekenhuizen verschillen als het gaat om de geneesmiddelen die hun medisch specialisten voorschrijven. De range is groot.

De vraag die als basis dient voor dit onderzoek, luidt als volgt: Wat zijn mogelijke redenen voor verschillen in het voorschrijven op stofnaam van cholesterolverlagers en bloeddrukverlagers voor extramuraal gebruik door internisten en cardiologen?

Om deze vraag te beantwoorden, is gesproken met cardiologen, internisten en ziekenhuisapothekers en openbaar apothekers. In totaal zijn er 36 interviews afgenomen in 10 ziekenhuizen en 6 openbare apotheken. Hierna beschrijven we de resultaten.

De betrokken openbaar apothekers bevestigen dit. Verschillen in het voorschrijven en in kosten tussen medisch specialisten lijken derhalve niet zozeer toe te schrijven aan de mate waarin wordt voorgeschreven op stofnaam. Waar komen de verschillen dan wel vandaan?

Arts gerelateerde redenen; 2. Geneesmiddel gerelateerde redenen; 4. Ziekenhuis gerelateerde redenen; 5. Externe redenen. Deze wordt mede bepaald door de opleiding van de medisch specialist alsook door de ervaring die de medisch specialist intramuraal opdoet. Single-source merkmiddelen kunnen intramuraal beduidend goedkoper zijn dan extramuraal, waardoor de medisch specialist ervaring opdoet met deze middelen; Kostenbewustzijn, waarbij geldt dat de meeste medisch specialisten zich bij de keuze voor een middel nog weinig laten leiden door de kosten en ook niet altijd op de hoogte zijn van de prijs van geneesmiddelen in relatie tot de prijs van andere geneesmiddelen in dezelfde therapeutische klasse; Kennis van wetenschappelijke studies.

De medisch specialist kiest dan voor de merkvariant van het betreffende middel en vermeldt medische noodzaak op het recept. Bij bloeddrukverlagers kiezen medisch specialisten in een aantal gevallen voor een combinatiepreparaat om therapietrouw te bevorderen.

Deze combinatiepreparaten zijn vaak nog niet uit patent. Dit gebeurt volgens medisch specialisten niet heel vaak. De apotheker levert in dat geval het merkmiddel af. Bij statines komen de volgende factoren uit het onderzoek naar voren: De potentie is een reden om voor een single-source merkmiddel te kiezen wanneer streefwaarden niet gehaald worden. Medische specialisten beschouwen atorvastatine tot april single-source en rosuvastatine single-source als potentere middelen; De bijwerkingen van de middelen.

In dat geval kiest de arts ervoor medische noodzaak op het recept te vermelden zodat het merkmiddel wordt afgeleverd. Apothekers signaleren bij artsen verschillen in gebruik van medische noodzaak op recepten. Internisten en cardiologen schrijven geregeld A2- antagonisten voor vanwege het gunstigere bijwerkingenprofiel. A2- antagonisten zijn in de regel nog onder patent single-source. Voor een deel van de multi-source bloeddrukverlagers zien medisch specialisten verschillen in afgifteprofiel tussen het merkmiddel en de generieke varianten.

Bij die middelen kiest de medisch specialist er soms voor het merkmiddel voor te schrijven; Gemak van inname. Deze zijn vaak nog onder patent single-source. Door medische noodzaak op het recept te zetten wordt het merkmiddel afgeleverd en worden wisselingen tussen middelen voorkomen; De invloed van de farmaceutische industrie wordt genoemd als mogelijke reden voor verschillen tussen medisch specialisten in voorschrijven, al geeft men aan dat de industrie haar activiteiten niet meer sterk richt op statines en bloeddrukverlagers.

De invloed van zorgverzekeraars. De rol van de zorgverzekeraar komt veelvuldig naar voren in de interviews. Het betreft het preferentiebeleid en de machtigingen die zorgverzekeraars vragen aan voorschrijvers wanneer zij een duurdere statine willen voorschrijven. Door het vragen van machtigingen willen zorgverzekeraars therapeutische substitutie van een single-source naar een multi-source middel bevorderen.

Op basis van de conclusies is een aantal aanbevelingen geformuleerd die de doelmatigheid van voorschrijven door medisch specialisten van geneesmiddelen voor extramuraal gebruik kunnen bevorderen. Bevorderen van doelmatig voorschrijven moet zich niet uitsluitend richten op het voorschrijven op stofnaam. Medisch specialisten dienen meer inzicht te verwerven in de prijzen van geneesmiddelen. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van de app die onlangs is gelanceerd door de Orde van Medisch Specialisten.

Het stimuleren van het gebruik van deze app verdient aanbeveling. Bij voorkeur worden in de toekomst de kosten van geneesmiddelen in het elektronisch voorschrijf systeem opgenomen zodat de kosten inzichtelijk zijn op het moment van voorschrijven. Recent is een web applicatie ontwikkeld op verzoek van de Orde van Medisch Specialisten die elk kwartaal per ziekenhuis de aflevering toont van vier geneesmiddelengroepen, ook uitgesplitst naar enkele specialismen zoals de interne geneeskunde en cardiologie.

Aanbeveling 2c: In de opleiding van medisch specialisten kan meer aandacht komen voor de balans tussen kwaliteit en kosten van voorschrijven. Medisch specialisten gaan hier dan vaak in mee. Dit kan zowel door de verschillende zorgverleners als via zorgverzekeraars of publiekscampagnes.

Het maken van intramuraal beleid voor omzetting van medicatie bij opname en ontslag en de structurele controle van de ontslagmedicatie op terugzetting verdienen aandacht. Op de lange termijn zou het volgen van protocollen bij ontslagmedicatie ertoe moeten leiden dat er geen reden voor twijfel meer is over de vraag of een geneesmiddel bewust is gewijzigd. Het maken van transmurale afspraken waarin verschillen tussen de voorkeuren in het voorschrijven in de eerste en tweede lijn worden geadresseerd, kan gewenste therapeutische substitutie bevorderen en ongewenste substitutie voorkomen.

Single-source middelen zijn vaak goedkoper voor een ziekenhuis en zijn daarom op voorraad. Hierdoor doen medisch specialisten ervaring met deze middelen op.

Het verdient aanbeveling te streven naar een financieringssystematiek die zorgt voor vergelijkbare intramurale en extramurale prijzen. Zo lang dit nog niet gerealiseerd is, kunnen ziekenhuizen intern afspraken maken over voorkeursmiddelen die de ziekenhuisapotheek vervolgens op voorraad heeft.

Uit het onderzoek is gebleken dat vele redenen genoemd kunnen worden voor de verschillen in voorschrijven van cholesterolverlagers en bloeddrukverlagers voor extramuraal gebruik door internisten en cardiologen. Deze verschillen in voorschrijfgedrag zijn niet alleen arts gerelateerd.

Voor het bevorderen van doelmatig voorschrijven is de inzet van meerdere partijen van belang. Antihypertensiva: Een verzameling van geneesmiddelenklassen die als bloeddrukverlagers worden voorgeschreven.

Generieke substitutie: Hierbij wordt een geneesmiddel vervangen door een geneesmiddel met dezelfde werkzame stof. Generieke substitutie kan gestimuleerd worden door voorschrijven op stofnaam in plaats van merknaam bijvoorbeeld simvastatine in plaats van Zocor.

Therapeutische substitutie: Hierbij wordt een geneesmiddel vervangen door een geneesmiddel met een gelijksoortig werkingsmechanisme en gelijksoortige indicaties bijvoorbeeld simvastatine in plaats van rosuvastatine. In het kader van doelmatig voorschrijven betekent dit dat een goedkoper en vaak generiek geneesmiddel uit een zelfde geneesmiddelklasse gekozen kan worden.

Recepten op medische noodzaak : Recepten waarbij de voorschrijver expliciet aangeeft dat - op medische gronden - het merkgeneesmiddel moet worden afgeleverd door de apotheek en substitutie derhalve niet is toegestaan.

Merk- versus generiek geneesmiddel: Een merkgeneesmiddel is door de fabrikant gepatenteerd en heeft naast een stofnaam ook een merknaam.

Een generiek geneesmiddel is een patentloos middel. Single versus multi-source middelen: Een single-source middel is een merkgeneesmiddel dat nog niet uit patent is en waarvan derhalve geen generieke varianten bestaan. Recepten omzetten: Hiervan is sprake wanneer de apotheek een ander middel aflevert dan door de medisch specialist is voorgeschreven.

Of wanneer de huisarts bij een herhaalrecept besluit een ander middel voor te schrijven dan het door de medisch specialist voorgeschreven middel.

EL SETE CAMIO PDF

Leidraad cardiologie

De verwachting is dat deze toename door zal zetten. Doelmatig werken wordt steeds belangrijker. Dit geldt ook voor het voorschrijven van geneesmiddelen. In bracht de Orde van Medisch Specialisten daarom de Leidraad doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen door medisch specialisten uit.

SCJP BOOK BY KHALID MUGHAL PDF

CATALOGUE MANUFRANCE 1960 PDF

Shaktibei EMP wide complex tachycardia How useful are clinical features in the diagnosis of acute, undifferentiated chest pain? Toon meer Toon minder. It is designed to help you triage your patients into three main groups: Features Ensure highly targeted, high-yield preparation with content areas covered in the same proportion as those on the actual exam. Values and limitations of chest pain history in the evaluation of patients with suspected acute coronary syndromes, Clifforad J. Overige kenmerken Extra groot lettertype Nee. Levertijd We doen er alles aan om dit artikel op tijd te bezorgen.

Related Articles