BEROEPSPROFIEL VAN DE MAATSCHAPPELIJK WERKER PDF

Taken, competenties en de vele contexten waarin maatschappelijk werkers hun vak uitoefenen komen aan de orde. Het Beroepsprofiel laat zien wat maatschappelijk werkers in verschillende functies en werkcontexten met elkaar gemeen hebben. Dat is zinvol met het oog op de herkenbaarheid van het beroep. Maar ook voor maatschappelijk werkers zelf om hun beroepsidentiteit blijvend te ontwikkelen. Met dit document biedt de BPSW een samenvatting van het Beroepsprofiel van de maatschappelijk werker. Het Beroepsprofiel bestaat uit drie delen die opgesplitst zijn in acht hoofdstukken.

Author:Aranris Tygokus
Country:Moldova, Republic of
Language:English (Spanish)
Genre:Art
Published (Last):24 February 2018
Pages:317
PDF File Size:20.48 Mb
ePub File Size:18.33 Mb
ISBN:708-3-65834-499-7
Downloads:34741
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KajigulEerste uitgave: Volledig herziene uitgave: Uitgave met nieuwe vormgeving en nieuwe naam: De inhoud is ongewijzigd. Opdrachtgever: BPSW. Tekst: Jaap Buitink, Buitink beleidsadvies. Eindredactie: Klaas Fleischmann. Vormgeving en druk: Revon B. Oplage: Uitgave: Vijfde druk, mei ISBN Tevens is zij te bestellen in de webwinkel op www.

Centrale waarde Hoofdstuk 2. Beroepshouding Hoofdstuk 3. Samenwerking Hoofdstuk 5. De verhouding tot de organisatie Hoofdstuk 6. De verhouding tot beroepsgenoten Hoofdstuk 7. Zij bevat de collectieve beroepsnormen van maatschappelijk werkers, de ruggengraat van het maatschappelijk werk. De versie van is ook in nog onverminderd actueel. In de nu voorliggende versie is de inhoud ervan dan ook ongewijzigd. Dat geldt niet voor de vormgeving. De NVMW heeft zelf de afgelopen jaren een ingrijpende verandering doorgemaakt.

Zij heeft zich in , in antwoord op de maatschappelijke ontwikkelingen, verbreed tot de BPSW, een beroepsvereniging voor alle professionals in sociaal werk.

Deze ontwikkelt met flair een gezamenlijke sociale professie maar borgt ook de eigen identiteit van verschillende beroepsgroepen. In dit geval die van de maatschappelijk werkers. Zij vinden hier hun vertrouwde beroepscode, gestoken in het nieuwe jasje van de BPSW en voorzien van actuele contactgegevens. De BPSW is in samenspraak met andere partijen bezig een gezamenlijke sociale beroepscode te ontwikkelen met ruimte voor aanvullingen van specifieke beroepsgroepen.

Gezamenlijke beroepsstandaarden met behoud van eigenheid zijn een basis voor een stabiele sociale professie en een sterke sociale beroepsvereniging. De BPSW gaat daarvoor! Maatschappelijk werkers1 streven ernaar dat mensen zich in wisselwerking met hun sociale omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien naar hun eigen aard, mogelijkheden, behoeften en opvattingen, rekening houdend met anderen met wie zij samenleven.

De beroepswaarden en -normen die in deze Beroepscode zijn vastgelegd, zijn daarbij het uitgangspunt. Het belang van de Beroepscode Het is noodzakelijk dat een beroepsgroep zijn beroepswaarden en -normen transparant maakt en toelicht.

Dat is de taak van de Beroepscode voor de maatschappelijk werker kortweg Beroepscode. De Beroepscode geeft richting aan het beroepsmatig handelen van de maatschappelijk werker, waarbij deze zich bereid toont over dit handelen verantwoording af te leggen. Hiervoor bestaan andere instrumenten, bijvoorbeeld het klachtenreglement en professioneel statuut. Maar ze zijn niet het enige middel om ethische en morele afwegingen te maken in het dagelijks werk van de professional.

Behalve de beroepswaarden en normen zijn er wettelijk vastgelegde normen en regels. Deze vormen de wettelijke kaders waartoe de maatschappelijk werker zich moet verhouden. Tenslotte neemt de maatschappelijk werker maatschappelijke en persoonlijke waarden en normen mee en heeft hij te maken met waarden en normen van de organisatie waar hij werkt. Ook daarvan moet hij zich bewust zijn. Beroepsprofiel van de maatschappelijk werker De Beroepscode is onlosmakelijk verbonden met het Beroepsprofiel van de maatschappelijk werker3.

De Beroepscode stelt de normatieve professionaliteit centraal daar waar het Beroepsprofiel een plaatsbepaling van het beroep bevat. Ook beschrijft het Beroepsprofiel taken en competenties, de praktische kennis en kunde, methodische vaardigheden en de vele contexten waarin maatschappelijk werkers hun vak uitoefenen.

Ze dienen daarom in samenhang met elkaar gelezen te worden. Generiek versus specifiek Het beroep maatschappelijk werker wordt uitgeoefend in een grote verscheidenheid aan functies en in verschillende arbeidsrechtelijke verhoudingen. Elk specifiek deelgebied heeft zijn eigen kenmerken, beperkingen en randvoorwaarden waarbinnen de Beroepscode moet, maar ook kan, worden toegepast.

De Beroepscode noemt niet elke uitzondering, maar beschrijft het generieke in het beroep en formuleert in algemene termen. Een uitzondering vormt de jeugdzorg. In samenwerking met Phorza, de beroepsorganisatie voor sociale, ortho pedagogische en hulpverlenende functies heeft de NVMW voor deze sector de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker ontwikkeld die mede gebaseerd is op de waarden en normen uit deze Beroepscode en de beroepscode voor sociaalagogische werkers.

De Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker fungeert niet alleen als tuchtrechtelijk toetsingsinstrument maar ook als zelfstandig ethische leidraad bij het werk in de jeugdzorg.

Ook zij vallen onder het tuchtrecht van de BPSW. Het tuchtrecht toetst bij klachten of de Beroepscode is nageleefd. De rechter neemt in zijn overweging de geldende beroepsnormen zoals die zijn overeengekomen in de Beroepscode mee. Het beroep maatschappelijk werker wordt uitgeoefend in verschillende functies, sectoren en type organisaties. Het beroep wordt uitgeoefend door professionals in loondienst, maar ook door zelfstandig ondernemers. Van belang voor het beroep maatschappelijk werker is dat binnen het organisatiedoel kan worden gewerkt conform de beroepsstandaard, inclusief deze Beroepscode.

Het maakt daarbij niet uit of een organisatie de uitoefening van maatschappelijk werk als hoofddoel heeft of een ander doel nastreeft. Dit betreft met name de gedwongen en voorwaardelijke hulpverlening. In beide gevallen wordt gewerkt met rapportages aan derden. Mits dit gebeurt in alle openheid kan de maatschappelijk werker werken volgens de artikelen in de Beroepscode.

Leeswijzer Met de Beroepscode is het mogelijk om de beroepspraktijk te duiden aan de hand van artikelen verdeeld over zeven hoofdstukken, waarbij de volgorde niets zegt over de belangrijkheid van de artikelen. In sommige hoofdstukken zijn artikelen op basis van verschillende deelaspecten gegroepeerd. Het is voor de toepassing van de Beroepscode van belang de artikelen in hun onderlinge samenhang te lezen.

Per artikel wordt onderscheid gemaakt tussen de gedragsregel in strikte zin en een daarmee nauw verbonden toelichting. Bij het lezen van de artikelen is kennisname van de verklarende begrippenlijst raadzaam. Dit artikel geldt ook bij de niet-hulpverleningsgerichte taken, zoals begeleiden van vrijwilligers, voorlichting geven, collectieve belangenbehartiging of bijdragen aan beleidsontwikkeling. Wettelijke kaders kunnen de eigen verantwoordelijkheid beperken.

Hierdoor werkt hij actief mee aan het winnen en het behouden van het vertrouwen in het beroep. Toelichting: Acceptatie en naleving van deze Beroepscode is mede voorwaarde voor het vertrouwen dat personen stellen in het beroep maatschappelijk werker en de beoefenaren van dat beroep.

Een bestaansvoorwaarde van het beroep is dat het in de samenleving vertrouwen geniet. Hij vermijdt datgene waardoor het vertrouwen in het beroep wordt geschaad en waakt ervoor dat zijn deskundigheid niet wordt gebruikt voor belangen die in strijd zijn met de doelstelling van het beroep. In lijn met veranderingen in de maatschappelijke behoeften en in het beroep ontwikkelt en onderhoudt hij de eigen beroepscompetenties op aantoonbare wijze.

Blijvend leren en reflecteren zijn daarin essentieel zie ook artikel Door middel van inschrijving in een kamer van Registerplein kan een maatschappelijk werker het onderhouden van zijn deskundigheid aantonen.

Toelichting: De context van de organisatie, of de maatschappelijke opdracht, waarbinnen de professional werkt, bepaalt in welke mate hij een professionele relatie kan aangaan, invullen of uitbouwen. Die context bepaalt ook in welke mate hij met de organisatie de centrale waarde van het beroep kan realiseren artikel Gelijke bereidheid impliceert dat iedereen gelijke kansen behoort te krijgen tot het aangaan van een professionele relatie.

Dit betekent dat de maatschappelijk werker ook zelf het initiatief kan nemen voor het aangaan van een professionele relatie. Bij twijfel heeft hij hierover altijd collegiaal overleg. Als diens organisatie hierover informatie verstrekt, zorgt de maatschappelijk werker ervoor dat dit daadwerkelijk gebeurt. Het verschaffen van informatie vindt plaats op basis van wetgeving, kwaliteitskaders, instellingsbepalingen en beroepswaarden.

De maatschappelijk werker zorgt er - in collegiaal verband - voor dat de informatie op basis van beroepswaarden deze Beroepscode overeenkomen met de instellingsbepalingen, zoals de kwaliteitsnormen. De aard van de relatie en de daarbij behorende voorwaarden worden bepaald door de beroepsnormen vastgelegd in de Beroepscode en door het organisatorisch verband of de maatschappelijke opdracht, waarbinnen de maatschappelijk werker opereert.

Toelichting: Bij het aangaan van een professionele relatie dient de maatschappelijk werker een betrouwbare partner te zijn. Elke burger moet zich zonder angst voor schending van de privacy tot een maatschappelijk werker kunnen wenden. Zie de hiervoor de toetsingscriteria in de toelichting van artikel 9. E-mail vraagt extra attentie ten aanzien van het kunnen realiseren van de artikelen 10 geheimhouding gegevens in intern automatiseringssysteem en 12 blijvend zorgvuldig omgaan met een toestemming.

Toelichting: Met zorgvuldig professioneel handelen en inachtneming van wet- en regelgeving en Beroepscodeartikelen 9 tot en met 13 kan de maatschappelijk werker in de gegeven situatie afwegen welk van de in het geding zijnde belangen dient te prevaleren.

In dergelijke gevallen is zorgvuldig professioneel handelen noodzakelijk, inclusief professioneel overleg. Ook dient de professional wettelijke kaders en waarden en belangen die in het geding zijn af te wegen. Melding vindt plaats bij de bevoegde organen, zoals bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld. Indien nodig volgt hij de Meldcode. Het is aan de rechter om te beoordelen of dat terecht gebeurt. Toelichting: Bij geautomatiseerde dossiervorming betekent dit dat door middel van wachtwoorden voorkomen wordt dat digitaal opgeslagen dossiers vrij toegankelijk zijn.

Toelichting: De maatschappelijk werker maakt een inschatting van mogelijk ernstig nadeel dat kan optreden bij inzage. Door zorgvuldig professioneel handelen, met inachtneming van wet- en regelgeving en de artikelen 9 tot en met 13, weegt de maatschappelijk werker af welk belang dient te prevaleren.

Toelichting: De maatschappelijk werker ziet er op toe dat de aan te vullen gegevens relevant zijn voor het hulpverleningsproces.

In de samenwerking werkt hij mee aan een goede regie en afstemming van de hulpverlening en erkent hij de eigen aard en waarde van de bijdrage van anderen. Toelichting: Een belangrijke vereiste van een goede beroepsuitoefening is de samenwerking en afstemming van de hulp- en dienstverlening met andere personen en instanties ter realisering van de doelstelling van het beroep, casu quo het hulpverleningsproces.

LIBRO BIOLOGIA CIENCIA Y NATURALEZA TERESA AUDESIRK PDF

BPSW verenigt professionals in sociaal werk

Hoofdstuk 1 van Maatschappelijk werk in uitvoering is een overkoepelend hoofdstuk en gaat in op taakgebied III: Werken aan professionaliteit en profes- sionalisering. De Beroepscode stelt de normatieve professionaliteit centraal daar waar het Beroepsprofiel een plaatsbepaling van het beroep bevat. Ook beschrijft het Deze vormen de wettelijke kaders waartoe de maatschappelijk werker zich moet verhouden. Tenslotte neemt de maatschappelijk werker maatschappelijke en persoonlijke waarden en normen mee. Ook daarvan moet hij zich bewust zijn.

KISHORE BIYANI IT HAPPENED IN INDIA PDF

Beroepscode voor de Maatschappelijk Werker

.

Related Articles